Tüüprojektid - korduvad küsimused

Mida tähendab valmis tüüpprojekt ja kuidas on võimalik selle järgi ehitada?

Valmis tüüpprojekt on ehitusdokumentide kogum, mis on võimalikult hästi ette valmistatud selleks, et lühendada projekteerimise protsessi. Projekteerimisprotsess seisneb valmis projekti kohandamises teatud keskkonnale, tellija soovidele ja kohaliku omavalitsuse nõuetele. Lisaks on vaja siduda projekt teatud krundiga, teha vajalikud tehnotrasside liitumised ja kooskõlastused selleks et taotleda ehitusluba.

Millised andmed on vajalikud selleks, et alustada projekteerimist?

Selleks et projekteerimisprotsess sujuks ja oleks võimalik kiiresti hinnata maja projekti sobivust krundiga, omanikul on soovituslik hankida järgmised andmed:

 • Väljavõte kehtivast krundi detailplaneeringust (saab krundi müüja või arendaja käest)
 • Selle puudumisel projekteerimistingimused ( saab kohalikust omavalitsusest)
 • Krundi topo-geodeetiline alusplaan (võimalik tellida kas maamõõdubüroo või meie poolt)

Kas maja viimistlust on võimalik muuta?

Jah, välisviimistlust on võimalik valida

Kas projekti ruumide plaani on võimalik muuta?

Jah, teatud piires on see võimalik

Kas maja ehituskonstruktsioone on võimalik muuta?

Jah, majade ehituskonstruktsioone on võimalik muuta. Vaikimisi on projekti andmebaasis kõige levinumad seinte, põrandate ja katuste konstruktsioonid.

Millistest osadest koosneb projekt?

Arhitektuurne  tüüpprojekt esitatakse reeglina eelprojekti mahus. See maht on piisav selleks, et hinnata maja ehitusmaksumust ning taotleda ehitusluba. Meie poolt pakutav projekt koosneb järgmistest osadest:

 • Asendiplaan kehtival topo-geodeetilisel alusplaanil
 • Korruste plaanid
 • Välisvaated
 • Lõiked
 • Avatäidete spetsifikatsioonid
 • Seletuskiri
 • Energiamärgis (meilt tellides 120 eur, lisandub projekti hinnale). Paljud meie projektid saavad A kategooria energiamärgise. Energiamärgisest lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/13094120 

Kehtivad energiatõhususe miinimumnõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/105092012004

 • Ehitusluba

Soovi korral võime jätkata ka detailsema projektiga. Ehitusprojekti staadiumid ja nõuded ehitusprojektile: https://www.riigiteataja.ee/akt/13359325

Kes tegeleb projekti kooskõlastamisega?

Reeglina tuleb projekt kooskõlastada järgmistes asutustes:

 • Kohalik omavalitsus
 • Päästeamet
 • Tehnovõrkude valdajad (veevarustus, kanalisatsioon, elektrivarustus, gaasivarustus, etc.)
 • Naaberkinnistute omanikud
 • Elurajooni arendaja (selle olemasolul)

Täpne kooskõlastuste maht selgub projekteerimistingimustest või krundi detailplaneeringust. Need kooskõlastused võtame reeglina enda peale.

Kas projekti hind on lõplik või hiljem tulevad lisakulud?

Projekti hind lepitakse kokku enne lepingu sõlmimist ja see on lõplik. Lisakulud, mis hiljem tekivad ei ole projektiga otseselt seotud. Need on riigilõivud, tehnovõrkudega liitumise ja kooskõlastamise tasud jms.

Erijuhtudel kohalik tehnovõrkude valdaja võib nõuda eraldi tehnilist liitumisprojekti. Projekteerimistööde maht lepitakse eelnevalt kokku. Kõik insener-tehnilised projektid võib soovi korral tellida samuti meie poolt.

Samuti võib projekti käigus tekkida vajadus lisauuringute teostamiseks (nagu näiteks radooni mõõtmine, mürauuring, dendroloogiline uuring jms.). Omalt poolt püüame alati varakult olukorda analüüsida ja need tööd tellijaga koostöös ette planeerida.